Russerne skaper vansker

Russiske militærøvelser skaper problemer for det norske fisket i Barentshavet. Fiskebåt etterlyser nå svar fra norske myndigheter i brev som er sendt til Forsvaret, Utenriksdepartementet samt Nærings- og fiskeridepartementet.
I brevene skriver Fiskebåt blant annet:

Et av de av de eldste og mest omfattende fiskerisamarbeidene som Norge deltar i er samarbeidet med Russland. Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes årlig for å fastsette totalkvoter på fellesbestandene i Barentshavet og avtale fordelingen mellom Norge, Russland og avsetning til tredjeland. Partene har også lange tradisjoner for å avtale gjensidig adgang til å fiske i hverandres økonomiske soner, og bytter kvoter med hverandre. I kraft av denne avtalen kan norske fartøy hvert år fiske betydelige kvanta i Russisk økonomisk sone (RØS).


Uklare rutiner
For at norske fartøy skal kunne utnytte de fangstmulighetene avtalen gir er det viktig at rammevilkårene for utøvelsen av fisket er mest mulig klare og at vedtak av betydning for fartøyene blir effektivt kommunisert. I den senere tid har flere fartøy gitt uttrykk for at det er utfordrende å forholde seg til regimet med russiske militærøvelser i RØS. Øvelsene skal ha økt både i omfang og intensitet, noe som fører til at norske fartøy stadig oftere må avbryte fisket på kort varsel og forlate fiskerike områder. Problemet er ikke bare arealbeslaget øvelsene medfører, men at de i liten grad varsles i forkant. Etter det vi erfarer kan ikke fartøyene motta russiske Navtex-meldinger så lenge de oppholder seg i norsk sone. Det er dessuten uklart hvilke rutiner russiske myndigheter har for å varsle om øvelser gjennom denne og andre kanaler.

Når fartøyene skal fiske i RØS må de ofte seile over betydelige havområder og fremstille seg for kontroll med 24 timers varsel både ved inn- og utseiling i sonen. Fartøyene risikerer således å tape flere fiskedøgn dersom fisket avbrytes av militærøvelser. Dette er en risiko fartøyene ikke kommer unna. Fiskebåt forventer imidlertid at norske myndigheter bidrar til å redusere denne risikoen mest mulig, ved å videresende relevant informasjon som de måtte motta fra russiske myndigheter.

Fiskebåt antar at det er Forsvaret og Kystverket som eventuelt varsles om slike øvelser. Fiskebåt imøteser en redegjørelse for i hvilken grad Forsvaret og Kystverket mottar meldinger om russiske militærøvelser, og hvilke rutiner som er etablert for å formidle slik informasjon til sjøfarende.


Uakseptabel situasjon
Fiskebåt erfarer at problemet i første rekke skyldes manglende vilje eller rutiner for å varsle om øvelsene fra russiske myndigheter. Fiskebåt mener dette er en uakseptabel situasjon og be om at norske myndigheter medvirker til å finne en snarlig løsning.

Fiskebåt viser videre til et kart som vi nylig mottok fra et fartøy som opererer i området Kartet viser et område som holdes stengt fra 10. september til 18. oktober. Området strekker seg 220 nm. nord/syd og 230 nm. øst/vest. Dette innebærer en betydelig båndleggelse av gode fiskefelt og vanskeliggjør inngang til russisk økonomisk sone gjennom det sørlige sjekkpunktet. I tillegg konstaterer vi at området strekker seg 35 nm. inn i norsk økonomisk sone. Fiskebåt stiller spørsmål ved om norske myndigheter har samtykket til at norske havområder båndlegges på denne måten. I tillegg ber vi om en avklaring på hvordan fartøy som ønsker å fiske i området skal forholde seg.