Endret torskeforvaltning

I forbindelse med de norsk-russiske forhandlingene om kvoter i Barentshavet neste år er det enighet om en ny forvaltningsregel for nordøstarktisk torsk.
Etter det Fiskebåt får opplyst bygger den på eksisterende forvaltningsstrategi, men der fiskedødeligheten øker når gytebestanden blir stor.

Dette vil innebære at kvotene vil bli vesentlig høyere når vi har en rekordstor gytebestand, som vi har hatt de siste årene. Økningen vil imidlertid bli begrenset av en regel om at kvoten ikke skal endres med mer enn 20% fra et år til det neste. I dag er den generelle regelen 10% endring.

-Modellen som nå er valgt er svært lik den Fiskebåt har argumentert for i mange år. At vi bør øke uttaket av torsk når bestanden er svært stor, blant annet for å redusere torskens beiting på andre arter og kannibalisme, og at tillatt prosentvis endring i kvotene bør være mer i samsvar med dynamikken i bestanden (20%). Det sier ressursdirektør Jan Ivar Maråk i Fiskebåt.

Etter det Fiskebåt erfarer vil den nye regelen bli grundigere testet i et interbenchmark til våren, men det er ikke grunn til å tro at ICES snur i spørsmålet om regelen er bærekraftig.

Når det gjelder forvaltningsstrategiene for lodde og hyse, blir disse videreført som tidligere. Dette var også forventet.