Pelagiske forhandlinger avsluttet

– For første gang på to år er det oppnådd enighet om sild og kolmule. Dette er svært positive nyheter og et stort skritt i retning mot helhetlige avtaler, sier fiskeriminister Per Sandberg.
Etter krevende forhandlinger mellom Norge, Island, Færøyene, Russland og EU er det oppnådd enighet om forvaltningsplaner og totalkvoter for nvg-sild og kolmule.
Partene har besluttet å følge rådgivningen fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) som grunnlag for neste års kvotefastsettelse.

Totalkvoter i samsvar med kvoteråd
For nvg-sild innebærer det en anbefalt totalkvote (TAC) på 646.075 tonn, og for kolmule en anbefalt totalkvote (TAC) på 1.342.330 tonn. Russland er part i sildeforhandlingene, men ikke når det gjelder kolmule.

Forvaltningsplan for kolmule
Partene er enige om en ny langsiktig plan for forvaltningen av kolmule. Planen inneholder en stabilitetsklausul for å unngå store variasjoner i kvoterådene fra det ene året til det andre. Dette sikrer forutsigbarhet for næringen.

Fornøyd statsråd
- Jeg er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass avtaler for de viktigste fiskeslagene for norske fiskere, som torsk, hyse, blåkveite, sild, makrell og kolmule. Dette gir næringen større ro rundt planleggingen av neste år, og er en fordel for næringen, sier Sandberg.
Sandberg understreker at det gjenstår mye arbeid før partene er helt i mål. Det er fortsatt ikke enighet om kvotefordelingen partene imellom. Dette arbeides det videre med, og målet er å få helhetlige avtaler på plass.

-Betydelig kvoteøkning
-Kolmulearrangementet, som ble ferdig forhandlet i London i går, innebærer en betydelig kvoteøkning for alle deltakende fartøygrupper. Arrangementet er langt på vei identisk med dagens løsning. Kyststatene er ikke blitt enige om en fullstendig avtale, og fastsetter trolig ensidig sine kvoter i tonn. Totalkvoten som legges tilgrunn for landenes kvotefastsettelse er 1 342 330 tonn, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

-Summerer vi totalkvotene og andelene som de ulike kyststatene trolig vil fastsette blir totalkvantumet høyere enn 1 342 330 tonn og 100 prosent, sier han. Maråk understreker at målsettingen bør være å komme fram til en helhetlig avtale.

-For Norges del innebærer en kvote på 26,245 % av avtalt TAC, , redusert med andelen som avsettes til NEAFC (7,959% som fordeles til Russland og Grønland) og byttes med Russland (23 364 tonn). Det gir en norsk totalkvote til fordeling på pelagisk trål og kolmuletrål på 300 772 tonn. I tillegg kommer kolmulekvantumet som vi bytter til oss fra EU, dette forventes å øke noe til neste år, sier Maråk

-Andelen som kan fiskes i EU-sona er foreløpig ikke avklart, men det er en målsetting å opprettholde/øke soneadgangen i EU-farvann. Årets soneadgang er 61 prosent. Soneadgangen for kolmulekvoten som vi bytter til oss fra EU er selvsagt 100 prosent. Årets kvote, inklusiv det vi bytter til oss fra EU, vil for kolmuletrålerne bli i underkant av 7000 tonn, for pelagisk trål med 1500 kbm forventes kvoten å bli i underkant av 5000 tonn, uttaler Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

-Nvg-sild
-Kyststatene ble enige om å legge tilgrunn en totalkvote på 646 075 tonn for 2017. Dette er i samsvar med den forvaltningsplanen kyststatene fastsatte i 1999, og med kvoterådet fra ICES. Partene vil fastsette sine kvoter ensidig. Norge har etter den tidligere sildeavtalen fastsatt sin kvote på basis av 61 prosent, sier Maråk.

-EU, Russland og Norge vil trolig fastsette sine kvoter ihht den fordeling partene var enige om i den tidligere sildeavtalen, mens Færøyene trolig vil sette en kvote utfra en høyere andel enn de hadde i sildeavtalen. I praksis innebærer det at Færøyene fortsetter sitt overfiske, uttaler Maråk.

-Partene forhandlet ikke frem et adgangsregime, ettersom det vil skje bilateralt. Russland har adgang til Norsk Økonomisk Sone (NØS). Av de øvrige kyststatene ligger det an til at EU får opprettholdt sin adgang til NØS, mens Færøyene og Island ikke får soneadgang, opplyser Maråk.

-Det er selvsagt et mål å komme frem til en fullstendig sildeavtale som ble respektert av alle involverte parter. Det viste seg umulig både på norsk vårgytende sild og kolmule, fastslår Fiskebåt-direktør Audun Maråk.

Sammen med Jan Birger Jørgensen og Henning Veibust representerte han Norges Fiskarlag i den norske forhandlingsdelegasjonen.